ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Saturday, December 15, 2012

එපා ඔබ යළි එන්න...
 
ඔබ මුවින් බැහැර කල
කෙල පිඬක් නැවත මුව
හුවා රස විදින්නට
නොහැකිවා සේ ඔබට
දැනෙන හැඟුමම සිතට
මට මාව අහිමි කර
මා දමා ගියපු ඔබ
දුටුවාම හැඟෙයි මට
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...