ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Tuesday, January 1, 2013

උදා වූ 2013 නව වසර සැමටම සුභම සුභ නව වසරක් වේවා...!
ගෙවුන ගිය වසර මුලුමනින් ඉවතට නොලා
දිනුම් පැරදුම් අතර උගත් පාඩම්          බලා
සිහි තබන් පියනගමු තවත් සවිමත්    වෙලා
නව වසර පුරා එයි පැතුම් මල්         පිබිදිලා ගිය වසරේ මුහුන දුන්  බාධක, හැලහැප්පිම්, ගැටලු  ආදී සියලු දේ ජිවිතයට ශක්තියක් කරගෙන බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා අලුත් කරගෙන 2013 නව වසරට නැවුම් ලෙස ගොඩවදිමු...!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...