ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Tuesday, December 31, 2013

සැරසෙමු නව වසරකට...පරිනත වේවි අපි තව වසරකින්         හෙට
මොහොතක් අරන්, ගිය වසරේ විටින්   විට
"ලද දුක සතුට ජය පැරදුම තුලින්         මට" 
ලද හැකි ඔවා වේදැයි සිහි          කරන්නට 

ඒ හැම දෙයින් සවිමත් වී       නැගෙන්නේ 
හද තුල නැවුම් පැතුමන්         පුබුදුවන්නේ
ඒවා සපල වන්නට වැඩ             කරන්නේ
එලඹෙන වසර සුභ වෙන්නයි    පතන්නේ


උදාවෙන 2014 ඔබ සැමගේ සියලු පැතුම් ඉටුවෙන සුභම සුභ නව වසරක් වේවා...!

Monday, December 23, 2013

අනියම් පෙම..අපි කලින් සිටි                   හැටී
නුඹේ ලඟ වැඳ                  වැටී
සිහිකලත් නොම                වටී
නුඹේ හද ඒ තරම්            රැවටී

තෙවැනියෙකු එක්          කලේ
මගෙන් නැති වද              පලේ
එක සිතිනි පෙර              කළේ
නුඹත් මා මෙන් තමයි     ආලේ

මා දෙතොල පෙර                විඳී
ඒ පහස අද                     නොදී
දුම් වැටිය හා                      බැදී
සිටින විට හද තියෙද     නොරිදී

හම්බකල                     මුදලින්
ගෙනා දේ                 සුළුවෙන්
උනත් අපි                    සතුටින්
කෑවෙ බිව්වේ අමතකද     දැන්

අද ගෙනත්                තනියෙන්
නුඹ විඳියි                   මත් පැන්
කුසට කෑවද                       මන්
අසන් නෑ මගෙ හදේ  ගිනි  දැන්

ඔබ මතට ලොල්            වෙලා
මා දෙවැනි තැන             වෙලා
හෙට අපට එක්              වෙලා
ඉන්න හැකිවෙද පවුල් කාලා..?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...