ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Monday, March 24, 2014

අපේ හාමුදුරුවෝ..

පන්සලේ බණ මඩුව මදි වගේ දැන්        ටිකක්
මුදල් නැති නිසා නැ දාගැබේ වැඩ           නිමක්
දහම් පාසලට තව අලුත්      ගොඩනැගිල්ලලක්
ගොඩ ගැසී තව තවත් කී නොකී වැඩ  ගොඩක් 

අපේ හාමුදුරුවෝ වෙහෙසේවි නෑ          නිමක්
දුගී දායකයින්ට නෑනෙ මේ හැටි             දුකක්
මහණ කම බරපතල වැඩ සහිත හිර      ගෙයක්
බණට භාවනාවට නෑනෙ දැන්          වෙලාවක්


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...