ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Saturday, January 28, 2012

නොසැලෙන්න...පුංචි දිය බිංදුවක්
මහා තද ගල් කුලක
ගැටී විසිරී ගි‍යද
මේ පුංචි දිය බිංදු
කල් යද්දි ගල්කුලේ
සිදුරු හාරනු නොවෙද….
අපිත් නොසැලෙන ලෙසක
සිටියොතින් අරමුණක
උදා වෙන මතු දිනක
ජයගන්න බැරි වෙයිද....

 

Saturday, January 14, 2012

අහිමි වූ කඳුළ...
මගේ පෙම් හැඟුම් ඔබ මිතුදමින්   වෙලද්දී
ගොලුවෙච්ච වදන් හදවතේ පොර   බඳද්දී
මගතොටේ හමු වෙලා ඔබ සිනහ   නගද්දී
නැගුණු කඳුළත් ගිලිහුනා මට         රිදුම් දී


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...