ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Friday, February 17, 2012

නුඹේ පෙම කළ හදිය...දුර බලා හිඳින නෙතු
පිය ගසන ඇසිල්ලක
නුඹ රුවම මා වෙතට
රැගෙන එන අපූරුව

එවිට හද පුරාවට
කිතිකවා නැගෙන පෙම
ගතම පුබුදන කලක
මුවින් සඟවනු කෝම

තනිව හිනැහෙනා මට
සිනහ වෙන මිතුරන්ට
විහිලු කරනා උන්ට
වෙන කුමක් කියනෙම්ද..

"නුබේ ආලය මහට
කරපු හදියක්ම මිස"

Sunday, February 5, 2012

තේරුම් ගතිමි..
වියලෙනා සිත්    මලට
සිහිල් පින්නක්  ලෙසට
මව් පියන්ගෙන්    මහට
ලැබෙන ආලේ     යසට
උඬගු ඔබගේ     පෙමට 
වඩා වටිනවා...       මට
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...