ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Thursday, February 4, 2016

එපා ආලයනෙත දොවන කඳුලට 
හද දවාලන සුසුමට 
කුමට ඇරයුම් කොට 
එපා පෙම මං බඳින්නෙමි වැට

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...