ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Friday, April 4, 2014

අවසනදී..මුණගැහෙන්නට  තරම් 
නැතත් උන් හට    වරම් 
මුණගැහුණු අපි     තරම්
උන්ට නෑ සෝ      සුසුම්

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...