ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Wednesday, October 10, 2012

සමනළයා..පිපුන මල    හිනැහිලා
සුවඳ විහිදා          බලා
නෙතින් ඇරයුම්  කලා
හද ගින්න වැඩි    කලා

මලේ නුඹ මගෙ  වෙලා
හදින් එක් තැන්   වෙලා
ගතින් නැත හිමි   වෙලා
මුත් හිඳිමි ලං       වෙලා

සුමුදු පෙති මත  සරා
සුවඳ පමනක්    උරා
නුඹ ලියා දෙන  තුරා
හිදිමි කල් මර   මරා


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...