ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Friday, June 24, 2016

කන්නට යමක් දී යන්නට පුලුවනිද..

ඉන්නට    තැනක් නෑ, එනමුත් මක්      වේද
යන්නට    ලැබුණු අත්වාරුව ඇති    නොමඳ
ගින්නට    කුසේ මෙතුවක් පිළියම්    නොලද
කන්නට    යමක් දී යන්නට            පුලුවනිද

Thursday, February 4, 2016

එපා ආලයනෙත දොවන කඳුලට 
හද දවාලන සුසුමට 
කුමට ඇරයුම් කොට 
එපා පෙම මං බඳින්නෙමි වැට

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...