ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Thursday, June 19, 2014

සිංහයා හැර යයි..
දහම පොත් තුල දිරයි තැන         තැන
වියලි බෝ පත් පෙනෙයි සිව්    කොන
බොහෝ කල් සිට සිතුවෙ මේ      ගැන
අසනු සිංහල රටේ මහ                  දන

අසිපතින් ඵල ගනියි             මැරයන්
තැඹිලි,කොල හා ගැටෙයි       සිහලුන්
ස්වර්ණ සිරුරත් ලෝහිතයි          දැන්
පලක් නෑ මේ ධජයෙ             හිඳිමින්

අහින්සක දන හෙලන            සුසුමන්
පවන වී මා ගතෙහි            වෙලෙමින්
සොරුන් රජ සැප විඳියි       සතොසින්
නැඟෙනු කුමටද ඔවුන්           සුරතින්

නුබ ගැබෙහි යලි ලෙළෙන්නට       නම්
නොහැක හද නැගි සොවෙහි නැත   නිම්
පලා යමි යලි නො එන්නට              මම්
සොයාගනු නරි රජෙක් හැකි           නම්Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...