ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Sunday, May 21, 2017
දවසක්      දෙකක් යන එනවිට මඟ       දැක්ක
කුසුමක්     වගෙයි හිනැහෙන විට මා     එක්ක
මුදුවක්       අතේ පැලඳුවත් ඔහු             එක්ක
වදනක්      දෙකක් දෙඩුවම වේවිද         මක්ක

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...