ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Monday, August 29, 2011

මගේ මතකය

 
වැහි බින්දු මා තෙමන විටදි ඔබ             සිහිවුනේ
ඔබ සමඟ නොතෙමි මා පියනැගුවෙ     පෙර දිනේ
අහඹු ලෙස හමුවෙලා අහඹු ලෙස        වෙන්වුනේ
ඔබව මට හිමි නොමැති බව මටම         වැටහුනේ

මා යනෙන බසයෙදියි ඔබව මට             හමුවුනේ
මගෙම වරදින් නුඹව එහිදිමයි              නැතිවුනේ
අද තවත් කෙනෙකු හට නුඹ සෙවන   දෙනුපෙනේ
මට අහිමි ඒ "කුඩය" දැන් ඉතින්         ඔහුගෙ නේ
 

Wednesday, August 17, 2011

මම ..නුඹේ පයටම ගෙවුනු,
මාරු නොකරම නොහැකි,
සෙරෙප්පුව වගෙයි දැන්,
නුඹට යල් පැන ගියපු...


Thursday, August 11, 2011

බසයේ ගමන


ජීවිත රැසක්
දෑතට අරන්..
මුදලම හඹන්
තරගෙට වැදන්..
හීයක් ලෙසින්
යන විට උඩින්..
රියදුරු තුමන්
දෑතට නිතින්..
කඳ සුරිඳුගෙන්
පිහිටම පතන්..
දෙවියන් බුදුන්
සිහිපත් කරන්..
රත්වූ ලෙයින්
හිදිනෙමු ඉතින්..

Saturday, August 6, 2011

නිර්දෝශී හෙරඔබ යෙදු දිය පොහොර සමග,
සරුවට දින දින ලියලුව
ඔබ වෙනුවෙන් හදෙහි ඉපදි,
ආලය නම් පුංචි දලුව
තලා නැවත නොනගින ලෙස,
අහවර කර දැම්මෙ මමම
ඔබ හෙරකැයි දැනගත් දින,
මා මිතුරගෙ හිතද ගත්ත
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...