ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Wednesday, August 17, 2011

මම ..නුඹේ පයටම ගෙවුනු,
මාරු නොකරම නොහැකි,
සෙරෙප්පුව වගෙයි දැන්,
නුඹට යල් පැන ගියපු...


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...