ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Sunday, May 21, 2017
දවසක්      දෙකක් යන එනවිට මඟ       දැක්ක
කුසුමක්     වගෙයි හිනැහෙන විට මා     එක්ක
මුදුවක්       අතේ පැලඳුවත් ඔහු             එක්ක
වදනක්      දෙකක් දෙඩුවම වේවිද         මක්ක

Saturday, May 20, 2017


 

නිල් නෙතු ලදේ මා දුටුවිට මග        හරින
පෙම් සිත නුඹේ කෝ පෙර මා ලග   රැදුන
දැන් නැත මගෙ යැයි කිසිවෙකු සිත  හදන
දන් නැහැ මීවිතද ව්සදුම සිත            අසන

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...