ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Saturday, May 20, 2017


 

නිල් නෙතු ලදේ මා දුටුවිට මග        හරින
පෙම් සිත නුඹේ කෝ පෙර මා ලග   රැදුන
දැන් නැත මගෙ යැයි කිසිවෙකු සිත  හදන
දන් නැහැ මීවිතද ව්සදුම සිත            අසන

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...