ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Tuesday, October 8, 2013

ඔබව අගෙයි පෙර ලෙස මට..


 


මල් පෙත්තක් ගිලිහුනාම,                
                                     මලේ අගය අඩු උනාට..
මා අතහැර දුර ගියාම,                      
                                       ඔහු හා හුරතල් උනාට..
ඔහුගෙ අතින් ගිලිහුනාම,                
                                  යන එන මං නැති උනාට..
යලි මා හා හිනැහුනාම,                   
                             ඔබව අගෙයි පෙර ලෙස මට..Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...