ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Tuesday, September 27, 2011

දිනන්නට...!
දිනීමට හැසිරෙන්න දිනුවෙකු                      විලසින්ම
නිකරුනේ නොයවන්න ගෙවෙන හැම   මොහොතක්ම
පිබිදෙන්න හැම දිනක ජය කනුව                 දකිමින්ම
අත් වේවි මතු දිනක  ජය ඔබට                  නිතැතින්ම මා විශ්වාස කරන ආකාරයට, ජයක් ලැබීමට නම් තමා පළමුව පරාජිත හැඟිම් ඉවත් කර දමා ජය ලැබුවෙක් සේ හැසිරිමට හුරු විය යුතුය.සෑම මොහොතකම සඳහා කැප විය යුතුය.නිරන්තරයෙන්ම තමා යා යුතු ඉලක්කය,ඒ සඳහා යා යුතු මර්ගය සිතින් දැකිය යුතුය.අවසානයේදී නොවැරදිම තමාට තමාගේ අරමුණු කරා ලඟාවිය හැකිය....
 

Saturday, September 17, 2011

වෙරල රළ හා බැඳුන ප්‍රේමය...
වෙරල රළ හා පෙමින් බැඳුනත් නොමැත කිසි දා වෙලී     හුන්නේ
රළ ඇවිත් මුදු වෙරල සිපගෙන යලිත් සයුරට මුහුව          යන්නේ
ඔබව මට හිමි නොවන වග දැන දැනත් මා සිත ඔබ       පතන්නේ
සිතින් හෝ ඔබ ලගින් හිඳගෙන ඔබේ පෙම්සුව විඳිනු        රිසිනේ 

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...