ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Sunday, December 25, 2011

විභාග ප්‍රතිඵලය..එකම කොලයක රැඳුන
සිනහ රැඳි දෙනෙත ලඟ
කඳුලු බිඳු රැඳි නෙතඟ
කියයි ප්‍රතිඵලයෙ රඟ
 

1 comment:

  1. කැම්පස් 1a exam ගැන ලියපන්......

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...