ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Thursday, June 23, 2011

ඇරඹුමක් කරා නික්ම යන්න....

දුම්වැටියට සමු දීම...


මගේ මුව අද්දරම
ජීවිතය දැල්විලා
ටිකෙන් ටික කෙටි වෙලා
බිම වැටෙයි අලු වෙලා..

හෙට දිනය හැඩ දමා
දුමින් සිත්තම් කලා
පලක් නෑ එය බලා
සැනෙන් යයි බොඳ වෙලා..

නිවී අහවර වෙලා
යන්න පෙර බිම හෙලා
පයින් පාගා දමා
උදා වෙන හෙට බලා
තුටින් පියමන් කලා...No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...