ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Friday, June 17, 2011

ජයගනිමු භාධක...

පියමැන යද්දි ජය ගන්නට      ජීවිතය
භාධක හමුව පසු බැස්සොත් නිශ්පලය
පළමුව සිතින් ජය ගමු ඒ       භාධකය
ඉන්පසු ගතත් ඒ පසුපස එනු     ඇතිය

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...