ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Saturday, June 11, 2011

ජය ගන්න...

ඔබේ ජය කනුව නිති සිත් අහසෙ  ඇඳගන්න
ජය ලැබූ සේ සතුට හද පුරා            විඳගන්න
තබන හැම පියවරක ජය කනුව    දැකගන්න
ඔබට හැකි වේ සබඳ නොවැරදී     ජයගන්න


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...