ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Monday, June 27, 2011

මසිත...


තලන් ඇති    තරමක්,
මසිත පොල් ලෙල්ලක්..
වෙතොත්   සෑහීමක්,
හදන්නම්  කොස්සක්..
නුබේ තුන්  හිතකත්,
මා මතක  බිදුවක්..
ඉතිරි නොම වෙනකන්,
ඇමදලා දමපන්..

2 comments:

  1. හරිම ලස්සනයි..
    වෙනස්ම අදහස් ටිකක්

    ReplyDelete
  2. ස්තුතියි සටහනට...

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...